Regulamin sklepu

§ .1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.fenix.pl jest Łukasz Matuszczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą; PPHU KOLBA Matuszczak Łukasz z siedzibą w Będzinie, ul. Limanowskiego 65, NIP 625-219-60-69, REGON 278262084, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 14784/2004 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Będzina (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).
 3. Sklep firmowy fenix.pl w Będzinie przy ul. Limanowskiego 65 czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 18.00, w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00 , adres poczty elektronicznej: sklep@latarki-fenix.pl
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie fenix.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.fenix.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.fenix.pl lub telefonicznie w godzinach pracy salonu fenix.pl pod numerami: +48 (32) 265 22 00 lub faksem pod numerem: +48(32) 314 06 18.
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty fenix.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. 
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
 4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą/Dotpay, przelewem na konto fenix.pl. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności oraz dostawy na stronie www.fenix.pl.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto fenix.pl,
  • w przypadku płatności karta kredytową poprzez serwis Dotpay.pl - w chwili otrzymania na przez fenix.pl potwierdzenia dokonania zapłaty,
  • w przypadku zakupu ratalnego - po otrzymania przez właściciela sklepu podpisanej przez klienta umowy kredytowej, bądź otrzymania informacji od banku o udzieleniu kredytu.
 6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
 7. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: produkt jest dostępny, spodziewana dostawa, dostępny na zamówienie, wycofany z oferty, możliwy brak towaru). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 8. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 9. Klient może, do czasu wysłania do niego produktu, anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e-mail na adres sklep@fenix.pl.
 10. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym fenix.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej GLS lub firmy kurierskiej In Post.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu fenix.pl.
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 14.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 14.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem fenix.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP jest stały i wynosi 9,90 PLN dla każdej formy wysyłki.
 6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 299,00 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP).
 7. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

§ 4. Zwroty i wymiany

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonych w ust. 6 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu.  Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu (jego wzór znajduje się na końcu tej strony). Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

§ 5. Reklamacje

 1. Sklep internetowy fenix.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576 4, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Fenix.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że fenix.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
 6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu należy odesłać go na adres: Reklamacje PPHU KOLBA, ul. Limanowskiego 65, 42-506 Będzin.
 7. W celu usprawnienia procesu reklamacji, w szczególności wskazania przez klienta żądania, klient ma możliwość wypełnienia formularza REKLAMACJE (dostępny tutaj) lub dołączyć do przesyłki krótką informację odnośnie reklamacji i zakresu żądania klienta o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego fenix.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.fenix.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami fenix.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • wysłania zamówienia.
 2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep fenix.pl
 3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

W razie chęci odstąpienia od umowy klient może wypełnić formularz i odesłać go pocztą do siedziby PPHU KOLBA albo wysłać na adres e-mail: sklep@fenix.pl. Otwórz formularz 

Sklep internetowy od home.pl