Wymiany, zwroty i reklamacje

Zwroty i wymiany

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od dnia odebrania produktu. Dla wygody klienta, istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie (formularz oświadczenia znajdziesz tutaj), nie jest to jednak obligatoryjne. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w paragrafie poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.

Reklamacje

 1. Sklep internetowy fenix.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576, Dz. U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z 05.09.2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm).
 2. fenix.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.
 4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że fenix.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 5. Jeżeli fenix.pl , po otrzymaniu od klienta żądania określonego w ust. 3, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 6. Jeżeli klient, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy odesłać go na adres: Reklamacje PPHU KOLBA ul. Limanowskiego 65, 42-506 Będzin. W celu usprawnienia procesu reklamacji prosimy wypełnić formularz REKLAMACJE lub dołączyć do przesyłki krótką informację odnośnie reklamacji.

Reklamację można składać na formularzu reklamacyjnym do wypełnienia tutaj, lub na adres korespondencyjny z dołączonym dowodem zakupu na adres: REKLAMACJE PPHU KOLBA, Limanowskiego 65, 42-506 Będzin

W przypadku dodatkowych pytań związanych z reklamacjami, zwrotami i wymianą, prosimy o kontakt telefoniczny + 48 32 265 22 00 wew. 24 lub mailowy serwis@kolba.pl

Sklep internetowy od home.pl